Privatumo politika

Privatumo ir slapukų politika

1.1 Ši privatumo ir slapukų politika reglamentuoja Lietuvos bitininkų profesionalų asociacijos „AUSTĖJA“ ir (arba) interneto svetainių (toliau – DUOMENŲ VALDYTOJAS) ir DUOMENŲ VALDYTOJO  kliento – Jūsų (toliau – DUOMENŲ SUBJEKTAS) asmens duomenų suteikimo, rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, sąlygas bei tvarką, slapukų naudojimo tikslus. Privatumo ir slapukų politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą, DUOMENŲ SUBJEKTUI norint pasiekti DUOMENŲ VALDYTOJO teikiamą turinį ir (arba) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilų telefoną, planšetę, televizorių ar kt.)  jis naudoja.

1.2 DUOMENŲ VALDYTOJO rekvizitai:

 • Lietuvos bitininkų profesionalų asociacijos „AUSTĖJA“
 • Įmonės kodas: 304984069
 • Adresas ir buveinė: Dragūnų gatvė 26, LT-46477, Kaunas
 • Tel. ir fax.: Tel.: +370 629 91999
 • E-paštas: info@lbpa.eu

1.3 DUOMENŲ VALDYTOJAS papildomai pažymi ir pabrėžia, kad DUOMENŲ SUBJEKTAS turi išskirtinai atidžiai perskaityti šią Privatumo ir slapukų politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi DUOMENŲ VALDYTOJUI priklausančias interneto svetaines, jis sutinka su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo ir slapukų politikoje. DUOMENŲ SUBJEKTUI nesutinkant su šiomis sąlygomis, jam lieka pareiga ir DUOMENŲ VALDYTOJO prašymas nesilankyti šiose svetainėse, nesinaudoti DUOMENŲ VALDYTOJO turiniu ir (arba) paslaugomis.

1.4 DUOMENŲ VALDYTOJAS patvirtina, kad visi DUOMENŲ SUBJEKTO duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. DUOMENŲ VALDYTOJAS patvirtina, kad bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad DUOMENŲ VALDYTOJO surinkti DUOMENŲ SUBJEKTO duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

1.5 DUOMENŲ VALDYTOJAS nurodo, kad asmenys, jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų DUOMENŲ VALDYTOJUI. Jei DUOMENŲ SUBJEKTU yra asmuo, jaunesnis nei 16 metų, jis turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą asmens duomenų teikimui, tačiau DUOMENŲ VALDYTOJAS primygtinai rekomenduoja susilaikyti nuo tokių duomenų teikimo.

1.6 DUOMENŲ VALDYTOJAS įsipareigoja sąmatinti ir teikti komercinius pasiūlymus bei parduoti savo prekes bei paslaugas fiziniams asmenims – DUOMENŲ SUBJEKTAMS, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei DUOMENŲ SUBJEKTAS yra jaunesnis nei 18 metų, jis gali pirkti tik su tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimu.

1.7 DUOMENŲ VALDYTOJAS nurodo, kad asmenys, pateikdami kainos užklausą, turi užklausos formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu užklausos registracijos formoje DUOMENŲ SUBJEKTAS pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, DUOMENŲ VALDYTOJAS turi teisę anuliuoti šią užklausą ir ištrinti duomenis arba apriboti DUOMENŲ SUBJEKTO galimybes naudotis šia interneto svetaine.

1.8 DUOMENŲ VALDYTOJAS pabrėžia, kad visos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžiamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

1.9 DUOMENŲ VALDYTOJAS nurodo, kad renka apie DUOMENŲ SUBJEKTĄ šią informaciją:

1.9.1 Tiesiogiai DUOMENŲ SUBJEKTO pateikiamą informaciją:

 • Vardą, Pavardę;
 • Adresą;
 • Telefoną;
 • Elektroninį pašto adresą;
 • Kitą DUOMENŲ SUBJEKTO pateiktą informaciją.

1.9.2 Informaciją apie tai, kaip naudojatės DUOMENŲ VALDYTOJO turiniu ir (arba) paslaugomis (pavyzdžiui interneto svetaine).  DUOMENŲ SUBJEKTUI besilankant interneto svetainėje, DUOMENŲ VALDYTOJAS renka informaciją, kuri atskleidžia teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai nurodyta šios politikos 2.6 punkte SLAPUKŲ VALDYMAS IR IŠTRYNIMAS.

1.9.3 DUOMENŲ VALDYTOJAS gali gauti informacijos iš trečiųjų šalių šaltinių (viešųjų arba komercinių ir tiek, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš DUOMENŲ SUBJEKTO arba apie DUOMENŲ SUBJEKTĄ. Informaciją apie DUOMENŲ SUBJEKTĄ galima gauti iš trečiųjų šalių socialinių tinklų (kaip pavyzdys Facebook tinklas), kai DUOMENŲ SUBJEKTAS prie jų prisijungia.

1.9.4 DUOMENŲ VALDYTOJAS gali rinkti ir kitą informaciją apie DUOMENŲ SUBJEKTĄ, jo naudojamą įrenginį, programinę įrangą bei naudojimąsi DUOMENŲ VALDYTOJO interneto svetaine, tačiau tik su DUOMENŲ SUBJEKTO sutikimu.

2.0 DUOMENŲ SUBJEKTAS gali rinktis, ar jis nori pateikti mums bet kurią iš aukščiau įvardintos informacijos, tačiau šis pasirinkimas gali lemti jo tolesnes galimybes naudotis DUOMENŲ VALDYTOJO turiniu ir (arba) paslaugomis.

2.1 DUOMENŲ SUBJEKTAS gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. DUOMENŲ SUBJEKTO asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 • patikslinti gautos užklausos informaciją;
 • sudaryti sąmatą – komercinį pasiūlymą;
 • pateikti, išsiųsti sąmatą – komercinį pasiūlymą;
 • sudaryti pirkimo – pardavimo sutarties projektą;
 • Jums pageidaujant – įvertinti pirkimo lizingu galimybes;
 • Jums pageidaujant – įvertinti pirkimo su atidėtu mokėjimu arba daliniu avansu galimybes;
 • patikrinti ar Jums priklauso individualios, momentinės ar lojalumo nuolaidos;
 • pirkimo atveju – sudaryti, paruošti naują užsakymą;
 • spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu, pristatymu ar apmokėjimu;
 • išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 • kitu tiesioginės rinkodaros tikslu, jei tas tikslas nebuvo įvardintas aukštesniais punktais;
 • sužinoti, kaip žmonės naudojasi turiniu ir (arba) paslaugomis, DUOMENŲ VALDYTOJO turinio ir (arba) paslaugų tobulinimo tikslu.

2.1 DUOMENŲ VALDYTOJAS įsipareigoja neperduoti DUOMENŲ SUBJEKTO asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 •  jei yra DUOMENŲ SUBJEKTO sutikimas;
 • teikiant paslaugas – DUOMENŲ VALDYTOJO partneriams, teikiantiems subrangos, gamybos, apdirbimo, tiekimo, pervežimo, IT ar kitas paslaugas. Šiems paslaugų teikėjams mes suteiksime tik tiek DUOMENŲ SUBJEKTO duomenų, kiek minimaliai būtina, konkrečiai paslaugai atlikti;
 • teisėsaugos institucijoms ir kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3 DUOMENŲ VALDYTOJAS nurodo, kad DUOMENŲ SUBJEKTO asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo bei pakeitimų. DUOMENŲ VALDYTOJAS yra įdiegęs fizines ir technines priemones, kad apsaugotų visą informaciją, kurią renka ir valdo paslaugų teikimo tikslais. Kartu DUOMENŲ VALDYTOJAS primena, kad nors jis ir ėmėsi tinkamų veiksmų DUOMENŲ SUBJEKTO informacijai apsaugoti, tačiau nei viena interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterinė sistema, internetu persiunčiami duomenys arba naudojamas bevielis ryšys nėra visiškai saugus.

2.4 DUOMENŲ VALDYTOJAS nurodo, kad DUOMENŲ SUBJEKTO asmens duomenys bus saugomi 1 (vienus) metus po paskutinio DUOMENŲ SUBJEKTO naudojimosi turiniu ir (arba) paslaugomis dienos arba kitą įstatymose numatytą terminą, jei jis yra didesnis už šiame punkte nurodytą. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui jie bus ištrinti taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

2.5 DUOMENŲ SUBJEKTAS, kurio duomenys tvarkomi DUOMENŲ VALDYTOJO veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė “būti pamirštam”);
 • turi teisę reikalauti, kad asmens DUOMENŲ VALDYTOJAS apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

2.6 SLAPUKŲ VALDYMAS IR IŠTRYNIMAS (angl. cookies). Kai naudojate naršyklę  DUOMENŲ VALDYTOJO turiniui pasiekti, galite susikonfiguruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami sužinoti daugiau, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

2.7 DUOMENŲ VALDYTOJAS papildomai primena, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

2.8 DUOMENŲ VALDYTOJAS praneša, kad interneto svetainėje gali būti interaktyvių nuorodų (hyperlink) į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapius. DUOMENŲ VALDYTOJAS atkreipia dėmesį, kad jis nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudžiate nuorodą iš DUOMENŲ VALDYTOJO interneto svetainės į kitus tinklapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo ir slapukų naudojimo politika.

2.9 Jei DUOMENŲ SUBJEKTAS nori pasinaudoti šių taisyklių 2.4 punkte nurodytomis teisėmis arba turi klausimų dėl šios duomenų ir slapukų politikos, DUOMENŲ VALDYTOJAS prašo ir kviečia kreiptis į jį šiais adresais:

 • Dragūnų gatvė 26, LT-46477, Kaunas
 • E-paštas: info@lbpa.eu

3.0 DUOMENŲ SUBJEKTAS turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Privatumo ir slapukų politikos sąlygas apie tai pranešdamas šioje interneto svetainėje. Tolimesnis naudojimasis DUOMENŲ SUBJEKTO turiniu ir (arba) paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

3.1 ši  Privatumo ir slapukų politikos versija atnaujinta ir paskelbta 2019-02-03 dieną.