Visų Lietuvoje veikiančių asociacijų ir organizacijų susitikimas

Spalio 20 dieną susitiko visos veikiančios organizacijos esamai bitininkystės padėčiai aptarti.

Visos asociacijos išsakė savo matymus ir pastebėjimus. Sutinkame tiek su Lietuvos bitininkų konfederacijos, tiek su Alytaus draugijos, tiek su Selekcininkų pateiktais faktais. Bet LBPA ,,Austėja‘‘ pateikė ypač mūsų nariams ir didesniems bitininkams svarius argumentus. ES yra susirūpinimas dėl nykstančių bičių. Žinoma,kad neesant pardavimams , bet kokia veikla ar verslas pasmerktas žlugti. Dėl susidariusios nepatenkinamos bičių produktų padėties Lietuvoje pardavimų rinkoje mūsų žiniomis nemažai tiek dideli, tiek ir mažesni bitynai mažina ar visai naikina bitynus.Todėl turi būti tinkamas dėmesys bičių produkcijos realizacijai.

Kalbėta apie netinkamą medaus žymėjimą atvežtiniam medui. Medaus mišinys turėtų būti vertinamas kaip konditerinis medus. Išsakyta nuomonė apie veislinių selekcinių , taip pat motinėlių auginimo bitynų teisinio reglamentavimo nebuvimo.

Išsakė griežtą poziciją dėl Lietuvos tamsios bitės propagavimo ir nekontroliuojamo veisimo. Per paplitusius tranus turėsime pasekmes visoje Lietuvos bitininkystėje : padidėjęs spietlumas, piktumas, produkcijos sumažėjimas. Šiuo metu pasiekta,kad Lietuvoje dirbama su daug metų selekcionuotomis bitėmis.Jei pasklis tamsios bitės nekontroliuojamai ,bus padaryta žala Lietuvos bitininkystei.

Kadangi neišsprestų ir sprendžiamų klausimų labai daug, LBS vadovas J.Olekas išsakė mintį daryti susitikimus atskiroms temomis pateikiant pasiūlymus ir argumentus.

P.S. pridedame LBS vadovo J. Oleko ir LBK atsiliepimus apie susitikimą. Visos asociacijos labai reikalingos, nes kiekviena išsako savo pastebėjimus pagal savo veiklos sritį. Kaip matyti  – susitikimai labai reikalingi ,taip greičiau spręsis daug metų nesprendžiami ar šiuo metu aktualūs klausimai.

LBS prezidento J. Oleko laiškas:

Sveiki bičiuliai,

Dėkoju visiems atvykusiems į susitikimą. Manau buvo naudinga išgirsti vieni kitus.

Norėčiau informuoti, jog kaip ir minėjau mūsų susitikime, mūsų apibendrintas mintis išdėsčiau Žemės ūkio viceministrui bei gavau pažadą, jog bent į dalį išsakytų minčių bus atsižvelgta.

Taip pat noriu patikslinti, Leopoldai, paties teiginį dėl šio susitikimo, dėl kurio mudu sutarėme “Dūzgėse”, taigi per mano asmenį ir LBS iniciatyva.

Antra susitikime dalyvavo ne Elektrėnų, bet Lietuvos tamsiosios bitės asociacijos atstovai.

Taip pat dar kartą pakartoju, jog siūlau glaudų bendradarbiavimą, atstovaujant savo organizacijų ir bendrus interesus, o ne kažkokį diktatą.

Kviečiu ateityje aptarti konkrečius rūpimus klausimus, nes šį kartą nemažai laiko paskyrėme pasipasakojimui kaip kas atsimenam buvo praeityje.

Mieli bičiuliai, visiems linkiu geros kloties ir tvirtesnės bičiulystės.

Pagarbiai,
LBS prezidentas
Juozas Olekas

LBK pozicija:

Pagal trijų savarankiškų bitininkų asociacijų iniciatyvą: Lietuvos Bitininkų Konfederacijos (LBK), Lietuvos bitininkų profesionalų asociacijos “Austėja” (LBPAA) ir Nacionalinės bičių selekcininkų asociacijos (NBSA), 2023m. Spalio 20d. įvyko pasitarimas su Lietuvos Bitininkų Sąjungos (LBS) vadovybe. Susitikimas vyko Europarlamentaro J. Oleko būstinėje Vilniuje, A.Vienuolio g. 2. Susitikime panoro dalyvauti ir dalyvavo nepriklausomos Alytaus bitininkų draugijos atstovai, atvyko Elektrėnų Lietuvos tamsiosios bitės atstovai (LBS) nariai. Viso buvo 11 asmenų.

Pažymėtina, kad trys įvardintos asociacijos pastoviai tarpusavy bendradarbiavo, spręsdavo bitininkystei svarbius klausimus. Jos ne vieną kartą siūlė susitikti su LBS vadovybe aptarti Lietuvos bitininkystei svarbius klausimus, dėja, su buvusiais LBS vadovais šito padaryti nesigavo. Šiemet, LBS vadovu tapus J. Olekui tas pavyko!

Kiekvienos asociacijos vadovai pristatė savo organizaciją ir paaiškino kuo ji užsiima.

Buvo daug priekaištų NMA. Pagal paramos taisykles bitininkams, padavus paraiškas, NMA per 60 dienų privalo duoti atsakymą dėl paraiškos patvirtinimo. Šito termino NMA nesilaiko, terminui einant į pabaigą, paraiškos, jeigu juose yra klaida, atmetamos. Todėl skirtos paramai lėšos lieka neįsisavintos, o bitininkų materialines bazės kūrimas – stabdomas.

Buvo išsakyti priekaištai LBS dėl susitarimo nevykdimo. Praeitais metais per pasitarimą ŽŪ Ministerijoje, dalyvaujant bitininkystei atsakingiems darbuotojams, buvo nutarta: 1). Bitininkystės svetainei įrengti (11 tūk. €) buvo pavesta LBS su sąlyga, kad savo medžiagą, gavus prisijungimo raktą, galės į ją talpinti kitos asociacijos. 2). Išvyka į užsienį (20 tūk. €), organizuoja LBS, su sąlyga, kad į ją bus pakviesti kitų asociacijų atstovai. 3). Bitininkystės leidiniui išleisti (6 tūk. €), pavesta LBS su sąlyga, kad tinkamą leidinio skaičių gaus kitos asociacijos. Nei viena iš šio susitarimo nuostata nebuvo įvikdyta. J. Olekas pažadėjo šį reikalą išsiaiškinti. Dėl svetaines jis pasiūlė savo medžiagą siųsti svetainės redaktoriui, o tas patalpins ją į svetainę. Su tuo nesutiko asociacijų atstovai, nes tada gausis LBS diktatas. Jeigu atsiranda vienos asociacijos diktatas automatiškai kitos adociacijos ima priešintis, kas buvo anksčiau prie buvusių LBS vadovų. Bendradarbiavimas įmanomas tik lygiateisiškumo pagrindais.

Paramos taisyklių bitininkams nuostatose paršyta, kad asociacijos pirmininkas negali vykdyti mokymų savo organizacijoje, negali būti konsultantu. Nuostata apsurdiška, nes pirmininkas dirba už Ačiū, neatsiranda norinčių eiti pirmininko pareigas, tokiu būdu žlugdoma asociacijų veikla, o turėtų būti skatinama veikla. Reikia surasti būdą kaip skatinti asociacijos pirmininko darbą.

Buvo pažymėta, kad Lietuvoje yra betvarkė dėl bitininko statuso. Kas sugalvojo, turi avilį, atskrido spiečius, tas jau bitininkas. Jis neturi bitininkavimo žinių, negydo bičių, platina jų ligas. Privalu gaunant paramą, turėti bitininkų mokymų pažymėjimą.

Buvo išreikšti nuogąstavimai dėl vietinių tamsiųjų bičių. Jos yra piktos, agresyvios, labai gelia, todėl aplinkiniams gyventojams gali sukelti nemalonumų ir net pavojų gyvybei. Jeigu reikia išsaugoti jų genofindą, tai privalu apriboti jų plitimo ribas.

Vykusį pasitarimą vertinam teigiamai, bičiuliai buvo nusiteikę dalykiškai spresti iškylančias bitininkystės problėmas. Galvojam, kad ateityje, esant reikalui, bus kviečiami panašū pasitarimai.

Lietuvos Bitininkų Konfederacijos valdyba.